Netflix ngắn hạn 1 profile (30 ngày)

49.000 39.000

Với loại tài khoản dùng chung VIETFLIX sẽ sắp xếp 5 người dùng chung 1 tài khoản ,mỗi người sẽ được tạo 1 profile riêng trong tài khoản để sử dụng