Hồ Sơ Bí Ẩn 20 Tập [Complete]

Hồ Sơ Bí Ẩn 20 Tập [Complete]

[TVB-DRAMA]-Hồ Sơ Bí Ẩn -(Terry Files )-20 Tập – US Lồng Tiếng .
Diễn Viên : La Gia Lương , Trương Khả Di , Trương Gia Huy , Ngụy Tuấn Kiệt , Lỗ Vân Kiệt .
Nội Dung: Hiền tin vào khoa học , còn Lợi thì mê tín dị đoạn , Nhưng 2 người có hai đặc điểm khác nhau . mà lại yêu nhau tha thiết , Sau đó vì Lợi cứu Hiền đã bị tử nạn . Hiền đau khổ đi vào tầng không gian tìm cách cứu sống Lợi . Vậy Lợi có sống lại không ? và có an toàn trở về không ……..?

Tập 01:Hồ Sơ Bí Ẩn 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Hồ Sơ Bí Ẩn 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Hồ Sơ Bí Ẩn 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Hồ Sơ Bí Ẩn 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Hồ Sơ Bí Ẩn 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Hồ Sơ Bí Ẩn 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Hồ Sơ Bí Ẩn 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Hồ Sơ Bí Ẩn 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Hồ Sơ Bí Ẩn 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Hồ Sơ Bí Ẩn 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Hồ Sơ Bí Ẩn 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Hồ Sơ Bí Ẩn 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Hồ Sơ Bí Ẩn 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Hồ Sơ Bí Ẩn 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Hồ Sơ Bí Ẩn 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Hồ Sơ Bí Ẩn 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Hồ Sơ Bí Ẩn 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Hồ Sơ Bí Ẩn 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Hồ Sơ Bí Ẩn 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Hồ Sơ Bí Ẩn 20{VietFlix.NET}

Tập 01:Hồ Sơ Bí Ẩn 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Hồ Sơ Bí Ẩn 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Hồ Sơ Bí Ẩn 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Hồ Sơ Bí Ẩn 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Hồ Sơ Bí Ẩn 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Hồ Sơ Bí Ẩn 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Hồ Sơ Bí Ẩn 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Hồ Sơ Bí Ẩn 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Hồ Sơ Bí Ẩn 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Hồ Sơ Bí Ẩn 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Hồ Sơ Bí Ẩn 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Hồ Sơ Bí Ẩn 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Hồ Sơ Bí Ẩn 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Hồ Sơ Bí Ẩn 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Hồ Sơ Bí Ẩn 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Hồ Sơ Bí Ẩn 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Hồ Sơ Bí Ẩn 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Hồ Sơ Bí Ẩn 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Hồ Sơ Bí Ẩn 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Hồ Sơ Bí Ẩn 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author