Tiểu Tử Tinh Linh 30 Tập [Complete]

Tiểu Tử Tinh Linh 30 Tập [Complete]


[ATV-DRAMA]-Tiểu Tử Tinh Linh-(Smart Kid)-30 Tập-US Lồng Tiếng.
DIỄN VIÊN: Trương Vệ Kiện , La Gia Anh , Hà Mỹ Tế , Lý Băng Băng , Tiết Giai Ngưng , Thẫm Hiếu Hãi.
NỘI DUNG PHIM: Nhất Hửu là thầy tu không giữ thanh quí , y thông minh lắm kế , Một hôm. vua tới tế thiên , gặp y tháy thân thiết. bèn nhờ đi giang nam kiếm giùm một miếng ngọc , Tại đó y làm thầy trong thư viện với đám học sinh phá rối , y dùng cách phi thường hướng dẫn họ trỡ về con đường phải đi , Trong số học sinh có anh chàng thần bí Chu Chánh , Ninh ương em trai của vua , v v…. Một hôm , vua lâm bệnh , mặc dù chưa tìm được miếng nogc. Y cũng phải về diện thánh còn được phong làm thái phó. thống lãnh lục bộ phụ trợ tân chụ. Không ngờ tân chu chinh’ là chàng thân bí , Trong triều có nhiều phe phái ngoài có Trinh Vương nằm binh quyền mưu đoạt ngôi trong có đại thầm lặng quyền. Khiến triều chánh khó thất hành. còn nửa là Ninh Vương mưu làm phần Hầu đáp lời đi lện cũa tiên vương y áp dụng cách phí thương làm các ông quan lục bộ , điên đầu , đồng thời còn khám phá một bị mật kinh thiên đó là…….?

Tập 01:Tiểu Tử Tinh Linh 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Tiểu Tử Tinh Linh 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Tiểu Tử Tinh Linh 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Tiểu Tử Tinh Linh 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Tiểu Tử Tinh Linh 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Tiểu Tử Tinh Linh 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Tiểu Tử Tinh Linh 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Tiểu Tử Tinh Linh 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Tiểu Tử Tinh Linh 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Tiểu Tử Tinh Linh 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Tiểu Tử Tinh Linh 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Tiểu Tử Tinh Linh 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Tiểu Tử Tinh Linh 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Tiểu Tử Tinh Linh 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Tiểu Tử Tinh Linh 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Tiểu Tử Tinh Linh 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Tiểu Tử Tinh Linh 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Tiểu Tử Tinh Linh 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Tiểu Tử Tinh Linh 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Tiểu Tử Tinh Linh 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Tiểu Tử Tinh Linh 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Tiểu Tử Tinh Linh 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Tiểu Tử Tinh Linh 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Tiểu Tử Tinh Linh 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Tiểu Tử Tinh Linh 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Tiểu Tử Tinh Linh 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Tiểu Tử Tinh Linh 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Tiểu Tử Tinh Linh 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Tiểu Tử Tinh Linh 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Tiểu Tử Tinh Linh 30{VietFlix.NET}

Tập 01:Tiểu Tử Tinh Linh 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Tiểu Tử Tinh Linh 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Tiểu Tử Tinh Linh 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Tiểu Tử Tinh Linh 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Tiểu Tử Tinh Linh 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Tiểu Tử Tinh Linh 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Tiểu Tử Tinh Linh 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Tiểu Tử Tinh Linh 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Tiểu Tử Tinh Linh 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Tiểu Tử Tinh Linh 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Tiểu Tử Tinh Linh 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Tiểu Tử Tinh Linh 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Tiểu Tử Tinh Linh 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Tiểu Tử Tinh Linh 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Tiểu Tử Tinh Linh 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Tiểu Tử Tinh Linh 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Tiểu Tử Tinh Linh 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Tiểu Tử Tinh Linh 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Tiểu Tử Tinh Linh 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Tiểu Tử Tinh Linh 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Tiểu Tử Tinh Linh 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Tiểu Tử Tinh Linh 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Tiểu Tử Tinh Linh 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Tiểu Tử Tinh Linh 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Tiểu Tử Tinh Linh 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Tiểu Tử Tinh Linh 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Tiểu Tử Tinh Linh 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Tiểu Tử Tinh Linh 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Tiểu Tử Tinh Linh 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Tiểu Tử Tinh Linh 30{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author