Bất Lão Truyền Thuyết 14 Tập [Complete]

Bất Lão Truyền Thuyết 14 Tập [Complete]

null
Nhân Lâm (do Lâm Ích Thịnh diễn) có một ông bác rất ham độc, vì muốn đoạt lất gia sản cua gia đình anh nên ông đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu làm bùa ngãi. Nhân Long bị hại chết, không ngờ trờ đỗ mưa to, sét lớn đánh trúng Nhân Long, và anh trở thành con ma hút máu. Tiểu Quý (do Châu Sở Minh diễn), Quý là bạn thân cua Long, anh là một cảnh sát chính nghĩa, vì muốn trả thù cho bạn, nên anh quyết tâm học đạp pháp diệt trừ bùa ngãi và …..

COI ONLINE

Tập 1-1: Bất Lão Truyền Thuyết 1-1
Tập 1-2: Bất Lão Truyền Thuyết 1-2
Tập 1-3: Bất Lão Truyền Thuyết 1-3
Tập 2-1: Bất Lão Truyền Thuyết 2-1
Tập 2-2: Bất Lão Truyền Thuyết 2-2
Tập 2-3: Bất Lão Truyền Thuyết 2-3
Tập 3-1: Bất Lão Truyền Thuyết 3-1
Tập 3-2: Bất Lão Truyền Thuyết 3-2
Tập 3-3: Bất Lão Truyền Thuyết 3-3
Tập 04: Bất Lão Truyền Thuyết 04
Tập 05: Bất Lão Truyền Thuyết 05
Tập 06: Bất Lão Truyền Thuyết 06
Tập 07: Bất Lão Truyền Thuyết 07
Tập 08: Bất Lão Truyền Thuyết 08
Tập 09: Bất Lão Truyền Thuyết 09
Tập 10: Bất Lão Truyền Thuyết 10
Tập 11: Bất Lão Truyền Thuyết 11
Tập 12: Bất Lão Truyền Thuyết 12
Tập 13: Bất Lão Truyền Thuyết 13
Tập 14: Bất Lão Truyền Thuyết 14
LINK DOWNLOAD

Tập 1-1: Bất Lão Truyền Thuyết 1-1
Tập 1-2: Bất Lão Truyền Thuyết 1-2
Tập 1-3: Bất Lão Truyền Thuyết 1-3
Tập 2-1: Bất Lão Truyền Thuyết 2-1
Tập 2-2: Bất Lão Truyền Thuyết 2-2
Tập 2-3: Bất Lão Truyền Thuyết 2-3
Tập 3-1: Bất Lão Truyền Thuyết 3-1
Tập 3-2: Bất Lão Truyền Thuyết 3-2
Tập 3-3: Bất Lão Truyền Thuyết 3-3
Tập 04: Bất Lão Truyền Thuyết 04
Tập 05: Bất Lão Truyền Thuyết 05
Tập 06: Bất Lão Truyền Thuyết 06
Tập 07: Bất Lão Truyền Thuyết 07
Tập 08: Bất Lão Truyền Thuyết 08
Tập 09: Bất Lão Truyền Thuyết 09
Tập 10: Bất Lão Truyền Thuyết 10
Tập 11: Bất Lão Truyền Thuyết 11
Tập 12: Bất Lão Truyền Thuyết 12
Tập 13: Bất Lão Truyền Thuyết 13
Tập 14: Bất Lão Truyền Thuyết 14

About the Author