Hương Rượu Tình Nồng 42 Tập [Complete]

Hương Rượu Tình Nồng 42 Tập [Complete]


[TVB-DRAMA]-Hương Rượu Tình Nồng-(Country Spirit)-42 Tập-US Lồng Tiếng.
DIỄN VIÊN: Tần Bái , Lâm Gia Đống , Xa Thị Mạn , Đặng Tuy Văn , Nguyên Hoa , Trần Tú Châu , Tăng Vĩ Quyên , Lư Hải Bãng.
NỘI DUNG: Thuận là một chàng trai hiền lạnh chất phác. Nên khi được ông Long nhận vào trong xưởng rượu. Dù bị mọi người ức hiếp , Anh vẫn không lấy thế làm buồn. Ngược lại , khi xưởng rượu đứng trước nguy cơ khánh kiệt. Thuận đã hết lòng chèo chống. Cứu vãn cơ nghiệp của chú mình. cùng với Thuận , Phong , cả 2 quyết tâm giành lại danh tiếng một thời cho công việc của gia đình……..

Tập 01: Hương Rượu Tình Nồng 01{VietFlix.NET}
Tập 02: Hương Rượu Tình Nồng 02{VietFlix.NET}
Tập 03: Hương Rượu Tình Nồng 03{VietFlix.NET}
Tập 04: Hương Rượu Tình Nồng 04{VietFlix.NET}
Tập 05: Hương Rượu Tình Nồng 05{VietFlix.NET}
Tập 06: Hương Rượu Tình Nồng 06{VietFlix.NET}
Tập 07: Hương Rượu Tình Nồng 07{VietFlix.NET}
Tập 08: Hương Rượu Tình Nồng 08{VietFlix.NET}
Tập 09: Hương Rượu Tình Nồng 09{VietFlix.NET}
Tập 10: Hương Rượu Tình Nồng 10{VietFlix.NET}
Tập 11: Hương Rượu Tình Nồng 11{VietFlix.NET}
Tập 12: Hương Rượu Tình Nồng 12{VietFlix.NET}
Tập 13: Hương Rượu Tình Nồng 13{VietFlix.NET}
Tập 14: Hương Rượu Tình Nồng 14{VietFlix.NET}
Tập 15: Hương Rượu Tình Nồng 15{VietFlix.NET}
Tập 16: Hương Rượu Tình Nồng 16{VietFlix.NET}
Tập 17: Hương Rượu Tình Nồng 17{VietFlix.NET}
Tập 18: Hương Rượu Tình Nồng 18{VietFlix.NET}
Tập 19: Hương Rượu Tình Nồng 19{VietFlix.NET}
Tập 20: Hương Rượu Tình Nồng 20{VietFlix.NET}
Tập 21: Hương Rượu Tình Nồng 21{VietFlix.NET}
Tập 22: Hương Rượu Tình Nồng 22{VietFlix.NET}
Tập 23: Hương Rượu Tình Nồng 23{VietFlix.NET}
Tập 24: Hương Rượu Tình Nồng 24{VietFlix.NET}
Tập 25: Hương Rượu Tình Nồng 25{VietFlix.NET}
Tập 26: Hương Rượu Tình Nồng 26{VietFlix.NET}
Tập 27: Hương Rượu Tình Nồng 27{VietFlix.NET}
Tập 28: Hương Rượu Tình Nồng 28{VietFlix.NET}
Tập 29: Hương Rượu Tình Nồng 29{VietFlix.NET}
Tập 30: Hương Rượu Tình Nồng 30{VietFlix.NET}
Tập 31: Hương Rượu Tình Nồng 31{VietFlix.NET}
Tập 32: Hương Rượu Tình Nồng 32{VietFlix.NET}
Tập 33: Hương Rượu Tình Nồng 33{VietFlix.NET}
Tập 34: Hương Rượu Tình Nồng 34{VietFlix.NET}
Tập 35: Hương Rượu Tình Nồng 35{VietFlix.NET}
Tập 36: Hương Rượu Tình Nồng 36{VietFlix.NET}
Tập 37: Hương Rượu Tình Nồng 37{VietFlix.NET}
Tập 38: Hương Rượu Tình Nồng 38{VietFlix.NET}
Tập 39: Hương Rượu Tình Nồng 39{VietFlix.NET}
Tập 40: Hương Rượu Tình Nồng 40{VietFlix.NET}
Tập 41: Hương Rượu Tình Nồng 41{VietFlix.NET}
Tập 42: Hương Rượu Tình Nồng 42{VietFlix.NET}

Tập 01: Hương Rượu Tình Nồng 01{VietFlix.NET}
Tập 02: Hương Rượu Tình Nồng 02{VietFlix.NET}
Tập 03: Hương Rượu Tình Nồng 03{VietFlix.NET}
Tập 04: Hương Rượu Tình Nồng 04{VietFlix.NET}
Tập 05: Hương Rượu Tình Nồng 05{VietFlix.NET}
Tập 06: Hương Rượu Tình Nồng 06{VietFlix.NET}
Tập 07: Hương Rượu Tình Nồng 07{VietFlix.NET}
Tập 08: Hương Rượu Tình Nồng 08{VietFlix.NET}
Tập 09: Hương Rượu Tình Nồng 09{VietFlix.NET}
Tập 10: Hương Rượu Tình Nồng 10{VietFlix.NET}
Tập 11: Hương Rượu Tình Nồng 11{VietFlix.NET}
Tập 12: Hương Rượu Tình Nồng 12{VietFlix.NET}
Tập 13: Hương Rượu Tình Nồng 13{VietFlix.NET}
Tập 14: Hương Rượu Tình Nồng 14{VietFlix.NET}
Tập 15: Hương Rượu Tình Nồng 15{VietFlix.NET}
Tập 16: Hương Rượu Tình Nồng 16{VietFlix.NET}
Tập 17: Hương Rượu Tình Nồng 17{VietFlix.NET}
Tập 18: Hương Rượu Tình Nồng 18{VietFlix.NET}
Tập 19: Hương Rượu Tình Nồng 19{VietFlix.NET}
Tập 20: Hương Rượu Tình Nồng 20{VietFlix.NET}
Tập 21: Hương Rượu Tình Nồng 21{VietFlix.NET}
Tập 22: Hương Rượu Tình Nồng 22{VietFlix.NET}
Tập 23: Hương Rượu Tình Nồng 23{VietFlix.NET}
Tập 24: Hương Rượu Tình Nồng 24{VietFlix.NET}
Tập 25: Hương Rượu Tình Nồng 25{VietFlix.NET}
Tập 26: Hương Rượu Tình Nồng 26{VietFlix.NET}
Tập 27: Hương Rượu Tình Nồng 27{VietFlix.NET}
Tập 28: Hương Rượu Tình Nồng 28{VietFlix.NET}
Tập 29: Hương Rượu Tình Nồng 29{VietFlix.NET}
Tập 30: Hương Rượu Tình Nồng 30{VietFlix.NET}
Tập 31: Hương Rượu Tình Nồng 31{VietFlix.NET}
Tập 32: Hương Rượu Tình Nồng 32{VietFlix.NET}
Tập 33: Hương Rượu Tình Nồng 33{VietFlix.NET}
Tập 34: Hương Rượu Tình Nồng 34{VietFlix.NET}
Tập 35: Hương Rượu Tình Nồng 35{VietFlix.NET}
Tập 36: Hương Rượu Tình Nồng 36{VietFlix.NET}
Tập 37: Hương Rượu Tình Nồng 37{VietFlix.NET}
Tập 38: Hương Rượu Tình Nồng 38{VietFlix.NET}
Tập 39: Hương Rượu Tình Nồng 39{VietFlix.NET}
Tập 40: Hương Rượu Tình Nồng 40{VietFlix.NET}
Tập 41: Hương Rượu Tình Nồng 41{VietFlix.NET}
Tập 42: Hương Rượu Tình Nồng 42{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author