Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 30 Tập [Complete]

Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 30 Tập [Complete]


[TVB]-Tài Nhân Trịnh Bản Kiều-(Doomed To Oblivion)-30 Tập-USLT.
Diễn Viên: Vương Hỷ-Lê Tư-Trần Tùng Linh-Hồ Hạnh Nhi-Mạc Gia Nghiêu-Tần Bái-Tăng Vi Quyên-Tào Vĩnh Liêm-Source:VIETFLIX.net
Nội Dung:Trịnh Bản Kiều là một nho sỉ có tài hội họa đến Dương Châu tìm sự nghiệp với nghị lực và lòng tự tin , anh nghĩ rằng mình sẽ sớm thành công danh toại , Nhưng lận đận bao năm dài. anh chỉ đỗ bảng nhân , Rồi tư đó anh lại phải vở mông vì sự hủ bại cùa chốn quan trường. Source:VietFlix.net. Bôn ba nửa đời người vẩn không đạt thành ý nguyện , Bản Kiều đã cùng ngũ muội trở về quê hương qui ẩn…….. :P

VIETFLIX.net |EXCLUSIVE |WATCH ONLINE

Tập 01:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 01[VIETFLIX.net]
Tập 02:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 02[VIETFLIX.net]
Tập 03:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 03[VIETFLIX.net]
Tập 04:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 04[VIETFLIX.net]
Tập 05:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 05[VIETFLIX.net]
Tập 06:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 06[VIETFLIX.net]
Tập 07:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 07[VIETFLIX.net]
Tập 08:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 08[VIETFLIX.net]
Tập 09:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 09[VIETFLIX.net]
Tập 10:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 10[VIETFLIX.net]
Tập 11:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 11[VIETFLIX.net]
Tập 12:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 12[VIETFLIX.net]
Tập 13:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 13[VIETFLIX.net]
Tập 14:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 14[VIETFLIX.net]
Tập 15:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 15[VIETFLIX.net]
Tập 16:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 16[VIETFLIX.net]
Tập 17:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 17[VIETFLIX.net]
Tập 18:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 18[VIETFLIX.net]
Tập 19:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 19[VIETFLIX.net]
Tập 20:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 20[VIETFLIX.net]
Tập 21:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 21[VIETFLIX.net]
Tập 22:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 22[VIETFLIX.net]
Tập 23:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 23[VIETFLIX.net]
Tập 24:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 24[VIETFLIX.net]
Tập 25:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 25[VIETFLIX.net]
Tập 26:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 26[VIETFLIX.net]
Tập 27:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 27[VIETFLIX.net]
Tập 28:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 28[VIETFLIX.net]
Tập 29:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 29[VIETFLIX.net]
Tập 30:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 30[VIETFLIX.net]

VIETFLIX.net |EXCLUSIVE |LINK DOWNLOAD

Tập 01:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 01[VIETFLIX.net]
Tập 02:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 02[VIETFLIX.net]
Tập 03:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 03[VIETFLIX.net]
Tập 04:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 04[VIETFLIX.net]
Tập 05:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 05[VIETFLIX.net]
Tập 06:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 06[VIETFLIX.net]
Tập 07:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 07[VIETFLIX.net]
Tập 08:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 08[VIETFLIX.net]
Tập 09:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 09[VIETFLIX.net]
Tập 10:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 10[VIETFLIX.net]
Tập 11:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 11[VIETFLIX.net]
Tập 12:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 12[VIETFLIX.net]
Tập 13:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 13[VIETFLIX.net]
Tập 14:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 14[VIETFLIX.net]
Tập 15:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 15[VIETFLIX.net]
Tập 16:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 16[VIETFLIX.net]
Tập 17:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 17[VIETFLIX.net]
Tập 18:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 18[VIETFLIX.net]
Tập 19:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 19[VIETFLIX.net]
Tập 20:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 20[VIETFLIX.net]
Tập 21:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 21[VIETFLIX.net]
Tập 22:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 22[VIETFLIX.net]
Tập 23:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 23[VIETFLIX.net]
Tập 24:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 24[VIETFLIX.net]
Tập 25:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 25[VIETFLIX.net]
Tập 26:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 26[VIETFLIX.net]
Tập 27:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 27[VIETFLIX.net]
Tập 28:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 28[VIETFLIX.net]
Tập 29:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 29[VIETFLIX.net]
Tập 30:Tài Nhân Trịnh Bản Kiều 30[VIETFLIX.net]

About the Author