Dương Môn Nữ Tướng 40 Tập [Complete]

Dương Môn Nữ Tướng 40 Tập [Complete]


[TAI-SENG]-Dương Môn Nữ Tướng-(Lengendary Fighter Yang’ Herrvine)-40 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên : Lý Nhược Đồng-Quách Tấn An-Ninh Tinh-Lý Ý Hồng-Trịnh Bối Bối-Liên Khải-Huỳnh Trí Hiền.
Tóm Tắc Nội Dung : Chuyện Dương môn trung liệt , cát quét ngàn quân , anh dũng đánh lui địch , làm cho người ta rất cảm động. Xa thái quân không nhẫn tâm thấy công lao của nhà họ Dương vào xanh ra tử , đẫm máu sa trường , bị gian thần hủy hoại. Bà suất lĩnh Dương môn nũ tướng chống địch , tranh đấu với quốc trượng , đoạt ấn chủ soái , viễn chinh đánh thắng Tiêu thái hậu nước Liêu. Sau đó Mục Quế Anh là nàng dâu xuất sắc của họ Dương , hướng dẫn Dương môn nữ tướng , anh dũng chiến đấu , đại phá Thiên Môn trận. bảo vệ nước nhà , lưu danh muôn thưở.

Xem Online

Tập 01:Dương Môn Nữ Tướng 01
Tập 02:Dương Môn Nữ Tướng 02
Tập 03:Dương Môn Nữ Tướng 03
Tập 04:Dương Môn Nữ Tướng 04
Tập 05:Dương Môn Nữ Tướng 05
Tập 06:Dương Môn Nữ Tướng 06
Tập 07:Dương Môn Nữ Tướng 07
Tập 08:Dương Môn Nữ Tướng 08
Tập 09:Dương Môn Nữ Tướng 09
Tập 10:Dương Môn Nữ Tướng 10
Tập 11:Dương Môn Nữ Tướng 11
Tập 12:Dương Môn Nữ Tướng 12
Tập 13:Dương Môn Nữ Tướng 13
Tập 14:Dương Môn Nữ Tướng 14
Tập 15:Dương Môn Nữ Tướng 15
Tập 16:Dương Môn Nữ Tướng 16
Tập 17:Dương Môn Nữ Tướng 17
Tập 18:Dương Môn Nữ Tướng 18
Tập 19:Dương Môn Nữ Tướng 19
Tập 20:Dương Môn Nữ Tướng 20
Tập 21:Dương Môn Nữ Tướng 21
Tập 22:Dương Môn Nữ Tướng 22
Tập 23:Dương Môn Nữ Tướng 23
Tập 24:Dương Môn Nữ Tướng 24
Tập 25:Dương Môn Nữ Tướng 25
Tập 26:Dương Môn Nữ Tướng 26
Tập 27:Dương Môn Nữ Tướng 27
Tập 28:Dương Môn Nữ Tướng 28
Tập 29:Dương Môn Nữ Tướng 29
Tập 30:Dương Môn Nữ Tướng 30
Tập 31:Dương Môn Nữ Tướng 31
Tập 32:Dương Môn Nữ Tướng 32
Tập 33:Dương Môn Nữ Tướng 33
Tập 34:Dương Môn Nữ Tướng 34
Tập 35:Dương Môn Nữ Tướng 35
Tập 36:Dương Môn Nữ Tướng 36
Tập 37:Dương Môn Nữ Tướng 37
Tập 38:Dương Môn Nữ Tướng 38
Tập 39:Dương Môn Nữ Tướng 39
Tập 40:Dương Môn Nữ Tướng 40

Link Download

Tập 01:Dương Môn Nữ Tướng 01
Tập 02:Dương Môn Nữ Tướng 02
Tập 03:Dương Môn Nữ Tướng 03
Tập 04:Dương Môn Nữ Tướng 04
Tập 05:Dương Môn Nữ Tướng 05
Tập 06:Dương Môn Nữ Tướng 06
Tập 07:Dương Môn Nữ Tướng 07
Tập 08:Dương Môn Nữ Tướng 08
Tập 09:Dương Môn Nữ Tướng 09
Tập 10:Dương Môn Nữ Tướng 10
Tập 11:Dương Môn Nữ Tướng 11
Tập 12:Dương Môn Nữ Tướng 12
Tập 13:Dương Môn Nữ Tướng 13
Tập 14:Dương Môn Nữ Tướng 14
Tập 15:Dương Môn Nữ Tướng 15
Tập 16:Dương Môn Nữ Tướng 16
Tập 17:Dương Môn Nữ Tướng 17
Tập 18:Dương Môn Nữ Tướng 18
Tập 19:Dương Môn Nữ Tướng 19
Tập 20:Dương Môn Nữ Tướng 20
Tập 21:Dương Môn Nữ Tướng 21
Tập 22:Dương Môn Nữ Tướng 22
Tập 23:Dương Môn Nữ Tướng 23
Tập 24:Dương Môn Nữ Tướng 24
Tập 25:Dương Môn Nữ Tướng 25
Tập 26:Dương Môn Nữ Tướng 26
Tập 27:Dương Môn Nữ Tướng 27
Tập 28:Dương Môn Nữ Tướng 28
Tập 29:Dương Môn Nữ Tướng 29
Tập 30:Dương Môn Nữ Tướng 30
Tập 31:Dương Môn Nữ Tướng 31
Tập 32:Dương Môn Nữ Tướng 32
Tập 33:Dương Môn Nữ Tướng 33
Tập 34:Dương Môn Nữ Tướng 34
Tập 35:Dương Môn Nữ Tướng 35
Tập 36:Dương Môn Nữ Tướng 36
Tập 37:Dương Môn Nữ Tướng 37
Tập 38:Dương Môn Nữ Tướng 38
Tập 39:Dương Môn Nữ Tướng 39
Tập 40:Dương Môn Nữ Tướng 40

About the Author