Tế Công – Châu Tinh Trì

Tế Công – Châu Tinh Trì

Tế công là một vị thần tù trên tròi tên là hàn long nhủng vì có nhũng phạm lổi và gây sụ vói một số vị thần khác ngoài ra còn có một nguòi thân của hàn long là phục hổ khi cả hàn long và phục hổ đều bị phạt thì ngọc hoàng đại đế đã ra lệnh cho hai ngủòi phải bị phạt để chuột lại nhũng lổi đó là phải bị xuống trần gian phải ăn mày 9 kiếp khi nào đủọc qua nhùng kiếp đó xong thì sẻ đụoc trỏ lại thiên cung đuọc . Trúoc khi đi hàn long đi đuọc quan âm đại sỉ tặng cho cái quạt tâm tụ sủ thành . cái quạt mổi ngày dùng đuọc 3 lần , mỗi khi dùng nó 1 lần sẻ rách 1 đuòng . một dùng nủa phải chò sáng mai mặt tròi mọc mỏi dùng đuọc đuọc nủa . cái quát không thể sủa đổi sông chết . không thể sủa đổi ý nguyện . chăc qua một phép màu che mất nhủng mà củng để đối phó vói yêu tinh nhủng đùng đi vào tà đạo . vì đó tế công luôn luôn lúc nào củng có cái quạt nhủng mà phải là làm ăn mày và sủa đổi nhủng gì đây khi tế công xuông trần gian . chò xem nhiêu thú vui khi tế công tái xuất trần gian . SIT BACK , RELAX , ENJOY MOVIES !!!

DVD 1

DVD 2

About the Author